ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
5. jun 2017.
Почетак примене Закона о проценитељима вредности непокретности
  


Закон o прoцeнитeљима врeднoсти нeпoкрeтнoсти, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 108/2016 од 29. 12. 2016, ступио на снагу 6. 1. 2017. године

– примењује се од 5. 6. 2017. године.

Правилник о поступку издавања, обнављања и одузимања лиценци за вршење процена вредности непокретности, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 35/2017 од 12. 4. 2017, ступио на снагу 20. 4. 2017. године

– примењује се од 5. 6. 2017. године.

Правилник о врсти, висини и начину плаћања такси у вези са проценитељима вредности непокретности, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 35/2017 од 12. 4. 2017, ступио на снагу 20. 4. 2017. године

– примењује се од 5. 6. 2017. године.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880