ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. januar 2017.
Уплата аконтације пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности – за децембар 2016. године
  


Обавеза доспева 16.1.2017. године.

* Чланом 91. став 2. Закона о општем управном поступку је прописано да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880