ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. januar 2017.
Подношење обрасца ПП ОАЕЛ и уплата обрачунате акцизе на електричну енергију за крајњу потрошњу за децембар 2016. године
  


Обавеза доспева 16.1.2016. године.

* Чланом 91. став 2. Закона о општем управном поступку је прописано да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.