ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. januar 2017.
Најранији рок за подношење захтева за повраћај пореског кредита
  

Обавеза доспева 16.1.2017. године.

* Чланом 91. став 2. Закона о општем управном поступку је прописано да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.