ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. januar 2017.
Подношење ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а који имају тромесечни порески период – по основу насталих обавеза у последњем кварталу 2016. године
  


Обавеза доспева 16.1.2017. године.

* Чланом 91. став 2. Закона о општем управном поступку је прописано да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.