ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. januar 2017.
Достављање података, уз ПП ПДВ за последњи порески период календарске, у складу са чланом 51а Закона
  


Достављање података, уз ПП ПДВ за последњи порески период календарске, у складу са чланом 51а Закона, тј. података о:

1) лицу које није евидентирано за обавезу плаћања ПДВ-а у складу са овим законом, а које је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године у Републици извршило промет секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са тим добрима, као и о износу тог промета;

2) пољопривреднику који није евидентиран за обавезу плаћања ПДВ-а у складу са овим законом, а који је од 1. јануара до истека последњег пореског периода календарске године извршио промет пољопривредних и шумских производа и пољопривредних услуга, као и о износу тог промета.
Обавеза доспева 16.1.2017. године.

* Чланом 91. став 2. Закона о општем управном поступку је прописано да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан кад орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана.