ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
1. jul 2017.
Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
  Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, објављен у „Сл. гласнику РС”, бр. 108/2016 од 29. 12. 2016, ступио је на снагу 1. 1. 2017. године

одредбе чл. 1. и 3, члана 5. став 5, чл. 15–19. и члана 21. овог закона, којe се односe на утврђивање надлежности другостепеног органа и решавање у другостепеним пореским поступцима, примењиваће се почев од 1. јула 2017. године, када престају и надлежности Пореске управе у погледу овлашћења за решавање у другостепеном пореском поступку.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880