ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Одржана конференција: Актуелни проблеми у јавним набавкама, буџетском систему, финансијском управљању и контроли
13. maj 2015.ИНГ-ПРО је од 10-13. маја у хотелу ''Мона'', на Златибору, успешно одржао поменуто саветовање.


Теме које су биле:

Предавач: Данијела Бојовић, руководилац Групе за развој система јавних набавки у Управи за јавне набавке

- Конкурсна документација – примери добре праксе и најчешће грешке
- Оквирни споразуми и додела појединачних уговора на основу оквирних споразума
- Измене уговора – дозвољене измене и најчешће грешке
- Актуелна питања у примени ЗЈН
- Питања и одговори

Предавач: Ивица Здравковић, помоћник директора Управе за заједничке послове републичких органа – Сектор за правне, информационо-документационе и административне послове

- Реализација централизованих јавних набавки у пракси
- Питања и одговори

Предавач: др Вјекослав Бобар, помоћник директора Управе за заједничке послове републичких органа – Сектор за информационо-комуникационе технологије

- Софтверско планирање централизованих јавних набавки
- Питања и одговори

Предавач: Алжбета Марко, Сектор буџета, Група за буџетски систем Министарства финансија

- Последње измене Закона о буџетском систему и актуелности везана за примену овог закона
- Примена Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно  ангажовање код корисника јавних средстава
- Питања и одговори

Предавач: Слободанка Келечевић, буџетски инспектор у Министарству финансија

- Уочене неправилности у примени Закона о буџетском систему
- Питања и одговори

Предавач Јасмина Миленковић, помоћник секретара у Комисији за заштиту права понуђача

- Најчешће оцењени дискриминаторски додатни услови за учешће
- Проблеми у стручној оцени понуда у погледу нових образаца у конкурсној документацији
- Неприхватљиви елементи критеријума и резервни елементи критеријума
-  Спорне ситуације везане за техничке спецификације и њихово доказивање
- Значај поступка отварања понуда
- Пракса у тумачењу неуобичајено ниске цене
- Коришћење електронске комуникације између наручиоца и понуђача
- Рокови, начин подношења захтева за заштиту права, таксе за поднети захтев
- Поступање наручиоца по поднетим захтевима за заштиту права
- Питања и одговори

Предавач: Весна Јовчић, Сектор за интерну контролу и интерну ревизију Министарства финансија

- Финансијско управљање и контрола код буџетских корисника
- Питања и одговори

Предавач: Слободанка Келечевић, буџетски инспектор у Министарству финансија

- Уочене неправилности о примени Закона о јавним набавкама
- Питања и одговори

 
Предавач: Весна Милутиновић, судски вештак за јавне набавке, дугогодишњи практичар, овлашћени предавач за јавне набавке по решењу Министарства финансија о испуњености услова за предавача који врши Јединствени програм обуке службеника за јавне набавке, број 153-036-00002/2013-27

- Улога службеника за јавне набавке
- Квалификациони поступак
- Најважније за понуђаче у процесу јавних набавки
- Апликативни софтвер, измене и допуне усвојеног плана набавки кроз практичне примене у софтверу