ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист општине Инђија", бр. 17/2017 од 3.8.2017. године
11. avgust 2017.


 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Инђија за 2016. годину
Одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Инђија за 2017. годину
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о отпису потраживања општине Инђија према Акционарском друштву "Индустрија обуће Београд" Београд
Одлука о отпису потраживања општине Инђија према Привредном друштву за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП А.Д. Нови Сад
Одлука о отпису потраживања општине Инђија према Грађевинском предузећу "Мостоградња" АД Београд и конверзији потраживања општине Инђија у трајни улог општине Инђија у капитал Грађевинског предузећа "Мостоградња" АД Београд
Одлука о обустављању поступка отуђења покретних ствари - службених моторних возила из јавне својине општине Инђија
Решење о измени Решења о образовању Комисије за утврђивање штете настале услед уједа паса или мачака луталица


PRIJAVA
ISSN 1820-4880