ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Новог Сада", бр. 37/2017 од 27.7.2017. године
17. avgust 2017.

 

 

 

Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа града Новог Сада
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач град Нови Сад за 2017. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2017. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2017. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2017. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника буџета града Новог Сада у 2017. години
Решење о изменама и допунама Програма унапређења социјалне заштите града Новог Сада у 2017. години
Одлука о измени Одлуке о одобравању спровођења јавних радова од интереса за град Нови Сад у 2017. години
Одлука о одобравању субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији града Новог Сада у 2017. години
Решење о образовању и именовању Радне групе за израду Локалног акционог плана за борбу против корупције града Новог Сада
Решење о изменама Решења о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Новог Сада
Решење о образовању Комисије за израду акта о начину располагања становима у јавној својини града Новог Сада који се додељују као вид стамбене подршке
Одлука о изменама критеријума и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за обављање енергетских делатности


PRIJAVA
ISSN 1820-4880