ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Панчева", бр. 9/2017 од 19.5.2017. године
21. jun 2017.

 

 

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације проширена миса са гробљем (целина 3) у Панчеву

Одлука о доношењу измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса централног терминала система продуктовода "Панчево" на подручју града Панчева

Одлука о изменама Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева

Одлука о измени Одлуке о оснивању Туристичке организације града Панчева

Одлука о изменама Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража

Одлука о измени и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене

Одлука о изменама Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Панчево

Одлука о измени Статута Јавног комуналног предузећа "Грејање" Панчево

Одлука о измени Статута Јавног комуналног предузећа "Хигијена" Панчево

Измена Статута Јавног комуналног предузећа "Хигијена" Панчево

Решење о изменама Решења о образовању Комисије за потврђивање изведених радова на одржавању јавних зелених површина

Решење о образовању Комисије за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике

Решење о образовању Комисије за доделу подстицајних средстава за прикључење домаћинстава на гас као енергент

Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације подручја Храстове шуме - површине специјалне намене у К.О. Долово на животну средину


PRIJAVA
ISSN 1820-4880