ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Ново штампано издање ИНГ-ПРО-а: Изазови јавних набавки, аутор Милош Јовић
10. avgust 2017.

Ускоро из штампе излази ново штампано издање!

ИЗАЗОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
Аутор: Милош Јовић, самостални саветник у Управи за јавне набавке

Књига ''Изазови јавних набавки'' намењенa је свим актерима у области јавних набавки, наручиоцима, понуђачима, теоретичарима, практичарима. Аутор разјашњава институте и процедуре са упориштем у теорији, али и уз практични приступ истима. 

ПОГЛЕДАЈТЕ САДРЖАЈ

 
ИСЕЧАК ИЗ РЕЦЕНЗИЈЕ:
- Данијела Бојовић, помоћник директора Управе за јавне на¬бавке:
Иако је последња глава књиге посвећена предстојећем новом Закону о јавним набавкама, управо је један од њених највећих квалитета тај што књига својим садржајем не остаје заро¬бљена у оквирима позитивног законодавства, тако не губећи на својој вредности, без обзира на законски оквир који ће у скоријој будућности бити другачији од постојећег.

- Јасмина Миленковић, чланица већа Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки:
Спајајући искуства која има у примени закона, као и праксу других земаља, аутор даје врло корисне савете како се треба понаша¬ти у одређеним ситуацијама како би се превазишли проблеми до којих може доћи. Мислим да ова књига може бити од практичне помоћи како лицима која спроводе јавне набавке код наручиоца, тако и представницима понуђача.

- др Марко Шпилер, професор струковних студија на Високој текстилној школи у Београду, доцент на Факултету за менаџ¬мент у Новом Саду и помоћник директора за јавне набавке у ЈКП „Београдске електране”:
Аутор кроз књигу наглашава и обухвата готово све кључне аспекте у свим фазама процеса јавне набавке, као и суштинске проблеме и изазове у систему јавних набавки, директно се упу¬штајући у анализу појединих недовољно проучених и разјашње¬них питања…
Осврт на елементе који ће бити инкорпори¬рани у нови Закон о јавним набавкама, представља део књиге на који учесници у систему јавних набавки треба да обрате пажњу…


Цена књиге је 2.000,00 динара + ПДВ од 10%.

ПРЕДРАЧУН

За све остало позовите нас на: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822, факс: 011/2836-474 или пишите на мејл: office@ingpro.rs 


PRIJAVA
ISSN 1820-4880