ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник РС" бр. 77/2017 од 11.8.2017. годинe
14. avgust 2017.

 

 

 

Стратегија превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом и заштите жртава 2017-2022.
Правилник о садржини и обрасцу, као и начину вођења евиденције коју воде овлашћена тела
Решења о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 452-1/17; 02-33 број 452-2/17; 02-33 број 452-3/17; 02-33 број 452-4/17; 02-33 број 452-5/17; 02-33 број 452-6/17; 02-33 број 452-7/17; 02-33 број 452-8/17; 02-33 број 452-9/17; 02-33 број 452-10/17; 02-33 број 452-11/17; 02-33 број 452-12/17; 02-33 број 452-13/17; 02-33 број 452-14/17; 02-33 број 452-15/17)
Решење о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 472-1/17)
Одлука о учешћу нето вредности имовине свих добровољних пензијских фондова у процењеној вредности бруто домаћег производа у Републици Србији за 2016. годину
Одлука о изменама Одлуке о начину обрачуна накнада Друштва за управљање добровољним пензијским фондом
Одлука о измени Одлуке о посредницима Друштва за управљање добровољним пензијским фондом и издавању дозволе за обављање послова информисања о добровољном пензијском фонду
Одлука о рачуноводственом отпису билансне активе банке
Одлука о утврђивању висине уписнине у Комору јавних извршитеља
Одлука о утврђивању непроменљивог (фиксног) дела чланарине
Малопродајне цене дуванских прерађевина, "Велетабак" д.о.о. Нови Сад
Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа "Комуналије" у Сремској Митровици


PRIJAVA
ISSN 1820-4880