ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник РС" бр. 62/2017 од 26.6.2017. годинe
28. jun 2017.

 

Закон о изменама и допунама Закона о министарствима

Одлука Уставног суда РС број IУо-390/2013 којом се: 1. утврђује да одредбе члана 1, у делу који гласи: „послови, начин одлучивања поступак избора и начин рада органа месних заједница као и друга питања која су од значаја за рад месних заједница”, члана 4. став 2, у делу који гласи: „на који пре усвајања, Веће градске општине даје сагласност”, члана 15. став 2, у делу који гласи: „и за свој рад одговора Већу градске општине и Скупштини градске општине”, и чл. 16, 17, 20, 21. и 23. Одлуке о месним заједницама („Службени лист града Београда”, бр. 31/10 и 94/16), нису у сагласности са Уставом и законом и 2. утврђује да одредбе чл. 11. и 12. Статута Месне заједнице „Зелено брдо”, број 18 од 2. априла 2012. године, нису у сагласности са Уставом и законом

Одлука Савета Агенције за енергетику (број 311.01-2/2016-С-I)


PRIJAVA
ISSN 1820-4880