ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Изашао је из штампе часопис ПОСЛОВНИ САВЕТНИК
12. januar 2017.Штампани часопис ''Пословни саветник'' представља издање,  са стручним ауторским текстовима, из области пореза, рачуноводства, буџетског рачуноводства, пословних финансија и зарада. Намењен је, пре свега, финансијским и рачуноводственим службама у јавном
и приватном сектору, рачуноводственим агенцијама и сл.


Од рубрика у часопису издвајамо: Порези, Рачуноводство, Буџетско рачуноводство, Пословне финансије, Зараде.

Штампани часопис ''ПОСЛОВНИ САВЕТНИК''  месечно излази из штампе на 100 страна. У току године излази 10 бројева и 1 двоброј. У оквиру претплате, претплатници на штампано издање добијају могућност да писано, путем мејла, добију одговоре на питања у вези с темама које часопис обрађује.

Под слоганом ''Будимо на вези'' часопис је отворен за сва питања, мишљења, конструктивне предлоге, похвале и критике, а читаоци их могу упутити на адресу главног и одговорног уредника: zeljko.albaneze@ingpro.rs

Такође, претплатници могу и сами предлагати теме које су важне за њихово пословање.

Скраћени број часописа са садржајем можете преузети - овде.ЦЕНА ПРЕТПЛАТЕ

 

Назив издања

     број/ком.

јед. цена

 

ПОСЛОВНИ САВЕТНИК штампани часопис - претлата за 2017. год.

1

18.000,00

Пореска напомена: На горњу цену се зарачунава  порез на додату вредност од 10% и износи 1.800,00 дин – Укупна цена са ПДВ-ом износи:  19.800,00 дин.

Рок плаћања: 15 дана од извршене испоруке бројева за 2017.годину  који су до уговарања претплате изашли из штампе и примљеног рачуна на адресу Наручиоца.

Предрачун преузмите - овде

Часопис можете поручити преко телефона: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822 или путем мејла: office@ingpro.rs


Најважније о рубрикама у часопису:

 
ЗАРАДЕ И ДРУГА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица којa ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа.

ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

ПОРЕСКИ ПРОПИСИ

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 

Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

ПЛАТЕ И ДРУГА ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

Паралелно са зарадама, дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

ОСТАЛО:
- новине у платном промету,
- актуелности у спровођењу царинских прописа,
- тумачења министарстава,
- актуелни месечни статистички подаци,