ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 37/2017 од 14.6.2017. године
28. jun 2017.

 

Закон о националном бренду

Закон о инфраструктури просторних података

Закон о таксама на употребу дуванских производа и електроакустичних и акустичних уређаја у угоститељским објектима

Закон о измјени Закона о ревизији средстава из фондова Европске уније

Закон о измјенама и допунама Закона о споразумном финансијском реструктурирању дугова према финансијским институцијама

Закон о измјенама Закона о државном премјеру и катастру непокретности

Закон о допуни Закона о играма на срећу

Закон о измјенама и допунама Закона о невладиним организацијама

Закон о допуни Закона о административним таксама

Закон о измјени Закона о управном поступку

Одлуке о именовању члана Савјета Агенције за електронске комуникације и поштанску дјелатност

Закључци(број: 00-72/17-14/4)

Закључци (број 00-72/17-18/3; 00-72/17-19/3; 00-72/17-20/6; 00-72/17-22/3; 00-72/17-26/3; 00-72/17-21/3; 00-72/17-24/3; 00-72/17-27/3; 00-72/17-8/3; 00-72/17-16/3)

Закључак, којим се прихвата Извештај о развоју и заштити права мањинских народа и других мањинских националних заједница у 2016. години (број: 00-72/17-17/3)

Закључак (број: 23-2/17-1/9)

Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на Преговарачко поглавље 23 - Правосуђе и темељна права

Одлука о измјени Одлуке о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на Преговарачко поглавље 24 - Правда, слобода и безбједност

Одлука о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у КО Требјешица у општини Подгорица и у КО Јабука у општини Колашин за потребе изградње аутопута Бар - Бољаре, дионица Смоковац - Матешево

Одлука о преносу права располагања на непокретностима општини Пљевља ради остварења јавног интереса - проширења градског гробља

Одлука о привременом ослобађању од прибављања визе за држављане Грузије

Одлука о висини накнаде за рад Комисије за полагање испита за приправнике у судовима и државном тужилаштву

Одлука о висини трошкова полагања правосудног испита и накнаде за рад Комисије за полагање правосудног испита

Правилник о суми осигурања за обавезно осигурање од одговорности Друштава за ревизију и овлашћених ревизора за штету коју би својим радом могли нанијети лицу за које врше ревизију

Правилник о документацији за стицање звања сертификованог рачуновође

Правилник о начину и роковима за вршење пописа имовине и обавеза правног лица

Рјешење о издавању лиценце за рад приватној установи Ауто-школи "ТЕАМ" - Подгорица

Рјешење о издавању лиценце за рад приватној установи Ауто-школи "Митровић" - Беране

Одлука о измјени Одлуке о распоређивању у групе послова и коефицијентима за зараде запослених у Секретаријату Заједнице општина Црне Горе

Правилник о начину вођења рачуноводства и обрачуна нето трошка универзалног поштанског оператора

Исправка Правилника о јединственим знаковима за узбуњивање и начину обавјештавања и узбуњивањаPRIJAVA
ISSN 1820-4880