ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. oktobar 2017.
Подношење Обрасца ПИД ПДВ 1 за стицање статуса претежног извозника за месечне обвезнике
  
Подношење Обрасца ПИД ПДВ 1 за стицање статуса претежног извозника за месечне обвезнике

датум обавезе

16. *10. 2017.* Чланом 91. став 2. Закона о општем управном поступку прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

PRIJAVA
приступ издањима