ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
11. jun 2018.
Подношење ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а и пореских дужника
  

 

 

Подношење ПП ПДВ и уплата ПДВ-а од стране обвезника ПДВ-а и пореских дужника из члана 10. Закона, који имају месечни порески период, као и обвезника из члана 36а Закона – по основу насталих обавеза у априлу 2018. г.

датум обавезе

11*. 6. 2018.

______________

* Чланом 80. став 5. Закона о општем управном поступку прописано је да, ако последњи дан рока пада на дан у коме орган не ради, рок истиче кад протекне први наредни радни дан.

PRIJAVA
приступ издањима