ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. oktobar 2017.
Подношење ПП ОДО и уплата доприноса за социјално осигурање за осниваче који у свом друштву раде без радног односа, за септембар 2017. г.
  
Подношење ПП ОДО и уплата доприноса за социјално осигурање за осниваче који у свом друштву раде без радног односа, за септембар 2017. г.

датум обавезе

16. *10. 2017.


* Чланом 91. став 2. Закона о општем управном поступку прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

 

PRIJAVA
приступ издањима