ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
16. oktobar 2017.
Предузетници који исплаћују личну зараду, плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за септембар 2017. г.
  Предузетници који исплаћују личну зараду, плаћају аконтацију пореза на приход од самосталне делатности за септембар 2017. г.

датум обавезе

16. *10. 2017.

 

* Чланом 91. став 2. Закона о општем управном поступку прописано је да ако последњи дан рока пада у недељу или на дан државног празника, или у неки други дан када орган пред којим треба предузети радњу не ради, рок истиче првог наредног радног дана.

 

PRIJAVA
приступ издањима