IngPro
IngPro


ЕЛЕКТРОНСКИ ЧАСОПИСИ: ПРОПИСИ У ПРАКСИ - ЛЕГЕ АРТИС И ПОСЛОВНИ САВЕТНИК


             1. Електронски часопис
 ''Прописи у пракси – Lege Artis'', налази се на интернет страници www.propisiupraksi.rs и www.legeartis.rs. ажурира се редовно, а користи се путем корисничког имена и лозинке. Чланци су у електронском облику и могу се штампати и копирати. У електронском издању, сви чланци могу се претраживати путем различитих претрага: по речима у називу, областима, ауторима, последњим додатим чланцима, најчитанијима итд. Такође, на једном месту налази се и архива свих бројева од почетка његовог објављивања.
Постоји и штампана верзија часописа.

Најважније о рубрикама у часопису:

Буџети и јавне набавке
Ова рубрика у нашем часопису доноси корисне информације за све буџетске кориснике и све учеснике у поступцима јавних набавки – обиље текстова о планирању и финансирању, буџетском извештавању, интерној контроли и ревизији, уз прилоге на тему сложених процедура јавних набавки.

Радни односи и социјално осигурање
У фокусу ове рубрике су запослени и комплексна радноправна материја – све што запослени у државним органима и приватним фирмама треба да знају из области запошљавања, накнада, доприноса, годишњих одмора и о другим институтима из области радног права. Ауторски текстови у формату Шта то мучи... често разрешавају бројне дилеме како запослених, тако и њихових послодаваца.

Грађанско право и судски поступци
Уз мноштво примера из судске праксе, изложених у сасвим практичној и препознатљивој форми, кроз анализу појединих института грађанског права и бројних процесних ситуација, ова рубрика окупља бројне ауторе из света правосуђа.

Кривично право и судски поступци
Једна од најчитанијих рубрика покрива врло сложену проблематику материјалног и процесног кривичног права. Заједно са изобиљем примера из судске праксе, који су изложени у сасвим практичној и препознатљивој форми, а кроз анализу појединих института кривичног права и бројних процесних ситуација, ова рубрика окупља бројне ауторе из света правосуђа.

Привредно право и судски поступци
Рубрика садржи текстове из привредног (компанијског) права укључујући и стечајно право, као и бројне примере из судске праксе привредних судова

Унакрсни поглед
Особена рубрика часописа у којој се могу пронаћи све актуелности из законске регулативе које нису заступљене у већ постојећим рубрикама. Њихов значај, међутим, захтева да се посебно осврнемо на њих, било да је реч о планирању и изградњи, било о компанијском праву или прописима који напросто регулишу материју од општег значаја.


ЦЕНА ПРЕТПЛАТЕ

 

Назив издања

број/ком.

јед. цена

 

ПДВ 10%

Укупна цена са ПДВ-ом

ПРОПИСИ У ПРАКСИ - ЛА 
електронски часопис - претлата на 12 месеци

1

15.000,00

1,500,00


16.500,00На часопис се можете претплатити путем телефона: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822 или путем мејла office@ingpro.rs2. Електронски часопис ''Пословни саветник''
, налази се на интернет страници www.poslovnisavetnik.net. Aжурира се редовно, а користи се путем корисничког имена и лозинке.

Часопис садржи увек актуелне чланке из области пореза, рачуноводства, буџетског рачуноводства, зарада, плата и других личних примања и других сродних области.

Комплетне чланке могу читати само претплатници, уносом корисничког имена и лозинке.

Сви текстови на сајту могу се штампати и копирати сагласно Закону о ауторском и сродним правима.

На сајту се налазе и сви бројеви часописа у пдф формату. Скраћене верзије часописа у пдф-у доступне су свим посетиоцима сајта.

Часопис се може прегледати и на ћириличком и на латиничком писму.

На насловној страни сајта се налазе последње додати чланци, а све чланке читаоци могу претраживати по речима у називу и тексту чланка и према областима којима припадају. Осим тога, на насловној страни, опција News ticker, читаоци могу пратити који су чланци последњи додати.

У часопису се налази и детаљан календар пореских и других обавеза.

Кликом на  Каматни калкулатор претплатници тог издања му могу приступити.

Постоји и штампана верзија часописа.

Најважније о рубрикама у часопису:

Порези

Пратимо и објашњавамо примену свих пореских прописа – ПДВ, акцизе и порески поступак, али и примену пореза и доприноса на лична примања запослених и других лица, као и пореске обавезе по основу покретне и непокретне имовине, капитала и сл. Нећемо заборавити ни примену прописа о избегавању међународног двоструког опорезивања.

Рачуноводство

Пратимо рачуноводствене промене привредних субјеката од отварања пословних књига на почетку године, преко актуелних промена у току године, до пописа и састављања годишњег рачуна.

Буџетско рачуноводство  
Месечно пратимо пословање буџетских корисника и дајемо актуелне обрачуне у књиговодству по буџетским прописима.

Зараде, плате и друга лична примања

Актуелни обрачуни зарада, накнада зарада и других примања запослених из радног односа и других лица која ангажују послодавци по уговорима ван радног односа. Објашњавамо како обрачуне тих примања са становишта Закона о раду, тако и са становишта примене пореских прописа. Паралелно са зарадама дајемо и примере обрачуна плата и других личних примања запослених и других лица код буџетских корисника, уважавајући специфичности обрачуна у здравству, просвети али и у јединицама локалне самоуправе, посебно имајући у виду предстојећу примену законских прописа о платама у јавном сектору.

Остало

У овом делу пратимо и новине у платном промету, актуелности у спровођењу царинских прописа; дајемо тумачења министарстава и друге актуелне теме.Дати су најбитнији статистички подаци о кретању зарада, плата, потрошачких цена, каматних стопа и др. у рубрици под називом СТАТИСТИКА.


ЦЕНА ПРЕТПЛАТЕ

 

Назив издања

број/ком.

јед. цена

 

ПДВ 10%

Укупна цена са ПДВ-ом

ПОСЛОВНИ САВЕТНИК електронски часопис - претлата на 12 месеци

1

10.000,00

1,000,00

11.000,00


На часопис се можете претплатити путем телефона: 011/2836-820, 2836-821, 2836-822 или путем мејла office@ingpro.rs
PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима