ISO 9001:2008
IngPro
IngPro


Калкулатор камата и судских такси


Део Калкулатори састоји се из два калкулатора:

– калкулатор камата

– калкулатор судских такси

1. Каматни калкулатор има на располагању две врсте каматних стопа: дефинисане и моје каматне стопе.

Дефинисане каматне стопе које ажурира Редакција:

– Стопа затезне камате на  износ дуга који гласи на динаре, утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена. – Закон о затезној камати ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 од 17.12.2012. године)

– Стопа затезне камате на износ дуга који гласи на евре, утврђује се на годишњем нивоу у висини референтне каматне стопе Европске централне банке на главне операције за рефинансирање увећане за осам процентних поена – Закон о затезној камати ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 од 17.12.2012. године)

– Референтна каматна стопа – утврђује је Извршни одбор Народне банке Србије.

– Есконтна стопа Народне банке Србије – утврђује се у висини 100% референтне каматне стопе Народне банке Србије по основу операција на новчаном тржишту.

– Индекс потрошачких цена – Републички завод за статистику.

– Камата за неплаћене и неблаговремено плаћене јавне приходе – једнака је годишњој референтној стопи централне емисионе банке увећаној за десет (10) процентних поена (сходно члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).

– Камата за неблаговремено плаћени царински дуг – утврђена је чл. 269. Царинског закона и представља обрачун камате на износ дуга, почев од дана доспелости за плаћање тог дуга, по стопи једнакој годишњој ексонтној стопи Народне банке Србије, увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто

– Камата за неблаговремено плаћену казну у царинском постпуку – утврђена је чл. 301. Царинског закона, и представља обрачунату камату на износ казне, почев од дана доспелости за плаћање те казне, по стопи једнакој годишњој ексонтној стопи централне емисионе банке увећаној за 10 процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто

– Затезна камата на дуг који гласи на доларе (износи су у доларима) – До 25. 12. 2012. године дат је податак  о основној каматној стопи америчке Управе федералних резерви, а од 25. 12. 2012. године износ основне каматне стопе америчке Управе федералних резерви на основу Закона о затезној камати ("Сл. гласник РС",  бр. 119/2012)  увећан је за 8% .  Основна каматна стопа америчке Управе федералних резерви од 16. 12. 2008.  променљива је и износи од 0,00 до 0,25%. Према Закону о затезној камати ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012) уколико референтна/основна каматна стопа није утврђена као фиксна каматна стопа, него је у одређеном распону између минималне и максималне каматне стопе утврдила домицилна централна банка, стопа затезне камате утврђује се као аритметичка средина минималне и максималне референтне/основне каматне стопе увећане за осам процентних поена. Сходно томе, у нашем калкулатору за период од 16. 12. 2008. до 24. 12. 2012. године стопа износи 0,13% .

– Референтна каматна стопа Европске централне банке (ЕЦБ)

– Затезна камата – Црна Гора – утврђује се на основу Закона о висини стопе затезне камате („Сл.  лист ЦГ“, бр. 83/2009). Стопа затезне камате утврђује се полугодишње – од 1. јануара до 30. јуна и од 1. јула до 31. децембра, а обрачунава годишње.

Моје каматне стопе је део у коме корисник може дефинисати сопствене каматне стопе.

Обрачуни камате могу се сачувати и по потреби мењати, уз могућности да се врши обрачун путем пропорционалне, комфорне или мешовите методе.

Такође је могуће вршити и збирни обрачун. Збирни обрачун је обрачун дуга по више различитих фактура (рачуна), кроз један ЗБИРНИ обрачун по принципу: један поверилац, један дужник, више новчаних потраживања (с различитим датумима доспелости, различитим износима дуга) и износ укупног дуга по свим тим различитим основама.

У делу Промене на рачуну, корисници могу сами да одаберу да ли ће се делимична отплата дуга прво одузимати од камате или од главнице.

2. Калкулатор судских такси омогућује да избором понуђене тарифе и основице за обрачун таксе израчунате колики је износ конкретне судске таксе.  
PRIJAVA
ISSN 1820-4880