ISO 9001:2008
IngPro
IngPro

Коментари прописа

Коментари прописа су саставни део издања Прописи.нет, који садржи неколико стотина коментара стручњака о актуелним законима и другим прописима, распоређених кроз разгранату структуру најразличитијих области. 

Овај део садржи:

- претрагу коментара по наслову или тексту,

- претрагу коментара по областима по којима су разврстани,

- претрагу коментара по години објављивања,

- преглед свих коментара на једном месту,

- везу коментара са прописом (стрелица ка горе),

- везу прописа са коментаром (линк у резултату претраге ''КО'' или у заглављу прозора кроз који се приказује текст прописа),

- праћење новоунетих коментара кроз преглед дневне ажурности у делу ''Ново'' или путем Мејл сервиса (сви корисници мејл сервиса за прописе сада аутоматски имају укључен и мејл сервис за коментаре, а уколико то не желе потребно је да одчекирају Коментаре у подешавањима у мејл сервису),,

- преглед коментара у word, pdf i html формату.
PRIJAVA
ISSN 1820-4880