ISO 9001:2008
IngPro
IngPro

Обрасци


Обрасци су један од саставних делова издања Прописи.нет. Овај део садржи више од 2.200 модела уговора у домаћем правном промету, распоређених у изразито разгранатој структури.

Подељени су у 33 групе:

 • Парнични поступак
 • Процесноправне радње из грађанскоправних односа
 • Ванпарнични поступак
 • Извршни поступак
 • Земљишнокњижни поступак и поступак пред Републичким геодетским заводом
 • Поступци пред Агенцијом за привредне регистре и акти привредних друштава
 • Поступак пред избраним судовима
 • Управни поступак
 • Поступак инспекцијског надзора
 • Управносудски поступак
 • Кривични поступак
 • Прекршајни поступак
 • Уставносудски поступак
 • Школе и установе образовања и васпитања
 • Стечајни поступак
 • Јавне набавке
 • Европски суд за људска права у Стразбуру
 • Безбедности и здравље на раду
 • Радни односи
 • Породични односи
 • Порези
 • Пензијско и инвалидско осигурање
 • Царински поступци
 • Притужбе и право на слободан приступ информацијама од јавног значаја
 • Поступци пред Заводом за интелектуалну својину
 • Акти о начину коришћења јавних средстава
 • Стамбени односи
 • Евиденција промета робе и услуга и евиденција о посредовању у промету и закупу непокретности
 • Гаранцијски послови
 • Међународно приватно право
 • Јавни бележници
 • Тржиште капитала
 • Рачуноводство

Сваки пример обрасца је попуњив, може се одштампати у датом облику или једним кликом пребацити у Word (где се може обрађивати према потреби и попунити сопственим подацима) или PDF.

Сваки образац могуће је пронаћи:

 • централном претрагом по одговарајућем појму (називу)
 • прегледањем образаца везаних за одговарајући пропис,
 • претрагом по структури

Такође, обрасци имају везу и са одговарајућим прописом с којим су у вези.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880