ISO 9001:2008
IngPro
IngPro

Уговори


Уговори су један од саставних делова издања Прописи.нет. Овај део садржи више од 500 модела уговора у домаћем правном промету, распоређених у изразито разгранатој структури.

Подељени су у 39 група:

 • Поступак и услови за закључење уговора
 • Уговори о заступању и пуномоћству
 • Уговори с променом повериоца или дужника
 • Уговори о престанку обавеза
 • Уговор о продаји
 • Уговор о размени
 • Уговор о продајном налогу
 • Уговор о зајму
 • Уговор о закупу
 • Уговор о делу
 • Уговор о грађењу
 • Уговор о превозу
 • Уговори о лиценци и правима индустријске својине
 • Уговори о остави
 • Уговори о ускладиштењу
 • Уговор о налогу
 • Уговор о комисиону
 • Уговор о трговинском заступању
 • Уговор о посредовању
 • Уговор о отпремању (шпедицији)
 • Уговор о контроли робе и услуга
 • Уговори о туристичким услугама
 • Уговор о осигурању
 • Уговор о залози
 • Уговор о јемству
 • Уговори банкарског пословања
 • Уговор о послузи
 • Уговори из ауторског и сродних права и издаваштва
 • Уговори о раду и остали обрасци из радних односа
 • Уговори породичног и наследног права
 • Уговори о промету непокретности
 • Уговори из пословања стамбених зграда
 • Уговори о услугама и пословној сарадњи привредних субјеката
 • Уговори о оснивању и статусним променама привредних друштава
 • Посебни трговински уговори
 • Уговори о пружању услуга из области енергетике
 • Уговори о трговини хартијама од вредности и других финансијских инструмената
 • Уговори о установљавању права службености
 • Уговори о поклону и донацији

Сваки пример уговора је попуњив, тј. може се одштампати у датом облику или једним кликом пребацити у Word (обрађивати према потреби и попунити сопственим подацима) или PDF.

Могуће их је пронаћи на следеће начине:

 • централном претрагом по одговарајућем појму (називу)
 • претрагом по структури
 • прегледом уговора везаних за одговарајући пропис,

Такође, обрасци су повезани са одговарајућим прописом с којим су у вези.

PRIJAVA
ISSN 1820-4880