IngPro
IngPro
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 3,00%
9. novembar 2018.

 

 

На седници од 8. 11. 2018. године Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.
Инфлаторни притисци остали су ниски и у условима снажног привредног раста. Инфлација је наставила да се креће у границама циља и у септембру је износила 2,1%. И према новембарској централној пројекцији, међугодишња инфлација остаће ниска и стабилна у границама циља (3,0 ± 1,5%) до краја периода пројекције, тј. у наредне две године. У средњем року кретање инфлације биће, пре свега, опредељено постепеним растом агрегатне тражње. Одржавање постигнуте ценовне стабилности у наредном периоду очекују и финансијски сектор и привреда, о чему сведоче њихова инфлациона очекивања усидрена око циља од 3% и за годину, и за две године унапред.

Извршни одбор је оценио да ефекти претходног ублажавања монетарне политике доприносе убрзању привредног раста, који је у досадашњем току године растао по највишој стопи у последњих десет година и износио 4,5% међугодишње. Висок допринос привредном расту потиче од инвестиција, које ће и у наредном периоду омогућити наставак раста извозa прерађивачке индустрије. Раст инвестиција подржан је и повољним условима финансирања и растом кредитне активности. Такође, нето прилив страних директних инвестиција, који више него у пуној мери покрива дефицит текућег рачуна платног биланса, позитивно утиче на раст извоза и смањење спољне неравнотеже у средњем року.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због дешавања у међународном окружењу. Светска цена нафте је волатилна, тако да је њено кретање и у наредном периоду неизвесно, при чему се, према фјучерсима, очекује стабилизација до краја 2018, а затим и нешто нижи ниво до краја 2019. године. У највећој мери због више цене нафте на светском тржишту, ове године је нешто виша и инфлација у међународном окружењу. Такође, до краја године очекује се даље повећање референтне каматне стопе Система федералних резерви САД и завршетак програма квантитативног попуштања Европске централне банке, што би могло да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Поред тога, раст протекционизма у међународној трговини утицао је на повећану неизвесност на међународном финансијском тржишту, што би такође могло да се одрази на мању спремност инвеститора за улагања. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољнијим макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2018. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС”, број 119/2012), на износ дуга који гласи у динарима стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 3,00% затезна камата је утврђена у висини од 11,00% (3,00 + 8,0). Кретање затезне камате у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2018. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1. 1. 2018. до 14. 3. 2018.

11,50%

од 15. 3. 2018. до 12. 4. 2018.

11,25%

од 13. 4. 2018.

11,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС”, бр. 80/2002… 108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 3,00% кретање поменутих каматних стопа у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2018. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1. 1. 2018. до 13. 3. 2018.

3,50%

13,50%

3,50%

од 14. 3. 2018. до 11. 4. 2018.

3,25%

13,25%

3,25%

од 12. 4. 2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС, на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи, биће одржана 6. децембра 2018. године.

 

 


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима