IngPro
IngPro
"Службени лист града Краљева", бр. 22/2018 од 24.9.2018. године
16. oktobar 2018.

 

Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге социјално становање у заштићеним условима
Правилник о становању уз подршку за младе који се осамостаљују
Правилник о начину и условима пружања и мерилима и критеријумима за утврђивање цене услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом
Правилник о мерилима и критеријумима за утврђивање учешћа корисника у цени услуге персоналне асистенције за особе са инвалидитетом
Правилник о условима обезбеђивања и пружање услуга помоћ у кући
Правилник о мерилима и критеријумима за утврђивање цена услуге и учешћа корисника и сродника у трошковима помоћи у кући
Одлука о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Краљева за 2017. годину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
Одлука о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини града Краљева
Одлука о обавезном инвестиционом одржавању зграда и суфинансирању инвестиционих пројеката на територији града Краљева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пијацама на територији града Краљева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима
Одлука о доношењу Плана генералне регулације "Врба"
Одлука о доношењу измене Плана генералне регулације "Јарчујак"
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за денивелисану раскрсницу државног пута IБ реда број 23 и другог градског прстена
Одлука о допунама Одлуке о социјалној заштити града Краљева
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Центра локалних услуга града Краљева
Одлука о изменама Одлуке о накнадама за рад и путним трошковима одборника, шефова, заменика шефова, техничких секретара одборничких група у Скупштини града Краљева, чланова радних тела Скупштине, градоначелника и Градског већа града Краљева и председника Савета месних заједница
Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији града Краљева
Друге измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину
Допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Краљева


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима