IngPro
IngPro
"Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 16/2018 од 17.9.2018. године
18. septembar 2018.
 

Правилник о основама програма предшколског васпитања и образовања
Правилник о Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја
Правилник о програму наставе и учења за други разред основног образовања и васпитања
Правилник о изменама и допунама Правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима