ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Сремскa Митровицa", бр. 1/2018 од 23.1.2018. године
21. februar 2018.


 


Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса трафостанице "Сремска Митровица 2" на Манђелошком путу у Сремској Митровици
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације стамбеног блока Ледине 1 у к.о. Лаћарак, град Сремска Митровица
Одлука о радном времену Апотеке "Сремска Митровица"
Програм рада Скупштине града за 2018. годину
Програм уређења, отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Сремска Митровица у 2018. години
Закључак о доношењу Програма одржавања чистоће на јавним површинама за 2018. годину
Закључак о доношењу Програма за одржавање и уређење градске плаже у Сремској Митровици у 2018. години
Закључак о доношењу Програма одржавања паркова, зелених и рекреационих површина са Планом санације заштићеног дрвореда платана и планом уклањања штетне вегетације на територији града Сремска Митровица у 2018. години
Закључак о доношењу Плана и програма одржавања локалних путева и градских саобраћајница на територији града Сремска Митровица за 2018. годину
Одлука о доношењу Плана и програма пословања за 2018. годину "Сирмијум пут" д.о.о. Сремска Митровица
Одлука о доношењу Програма пословања за 2018. годину Агенције за рурални развој града Сремска Митровица
Одлука о доношењу Плана и програма пословања за 2018. годину - "Градско становање" д.о.о. Сремска Митровица
Кодекс понашања службеника и намештеника у градским управама, Стручној служби Скупштине града и Градском правобранилаштву града Сремска Митровица
Правилник о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације у катастарској општини Шашинци, град Сремска Митровица
Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији насељеног места Дивош