IngPro
IngPro
"Службени лист градa Београда'', бр. 80/2018 од 5.9.2018. године
20. septembar 2018.

 

Програм коришћења средстава Буџетског фонда за енергетску ефикасност града Београда за 2018. годину

Решење о измени Решења о одређивању локација центара за сакупљање отпада - рециклажних центара и трансфер станица на територији града Београда

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока између улица 16. октобра, Матице српске, Раблеове и Миријевски венац, Градска општина Звездара

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе - фаза I, Градска општина Вождовац, за део Блока 24 А


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима