IngPro
IngPro
Бруто домаћи производ 20152017. - Ревидирани подаци -
2. oktobar 2018.

 

 

Републички завод за статистику објавио је претходне резултате ревизије бруто домаћег производа (БДП) по методологији ESA 2010, према производном и расходном приступу, у текућим и сталним ценама, за период 2015–2017. Финалне процене биће објављене годину дана касније – у складу са новом динамиком објављивања података о БДП-у.

Према прелиминарним резултатима обрачуна, бруто домаћи производ у 2017. години износио је у текућим ценама 4.754.368,4 мил. РСД. У односу на претходну годину, БДП је номинално већи за 5,2%.

Посматрано по делатностима, у 2017. години најзначајније учешће у формирању БДП-а имају: сектор прерађивачке индустрије – 15,1%, сектор трговине на велико и мало и поправке моторних возила – 11,4%, сектор пословања некретнинама – 7,3%, сектор пољопривреде, шумарства и рибарства – 6,0% и сектор информисања и комуникација – 5,0%.

С друге стране, у употреби БДП-а учешће издатака за личну потрошњу домаћинстава је 69,6%, издатака за финалну потрошњу државе 16,2%, бруто инвестиција у основнa средства 17,7%, извоза добара и услуга 50,5% и увоза добара и услуга 57,1%.

Реални раст БДП-а у 2017. години, у односу на претходну годину, износио је 2,0%.

По делатностима, у 2017. години у сектору прерађивачке индустрије остварен је реални раст бруто додате вредности од 4,8%, у сектору трговине на велико и мало и поправке моторних возила 5,2%, у сектору информисања и комуникација 3,8%, у сектору грађевинарства 5,7%, у сектору саобраћаја и складиштења 4,5% и у сектору услуга смештаја и исхране 10,8%. Реални пад бруто додате вредности забележен је у сектору пољопривреде, шумарства и рибарства – 11,2%, као и у сектору снабдевања електричном енергијом, гасом и паром – 4,2%. Посматрано са расходне стране, највећи реални раст бележе извоз добара и услуга – 8,2% и увоз добара и услуга – 11,1%. Бруто инвестиције у основна средства имају реални раст од 7,3%. Издаци за финалну потрошњу имају реалну стопу раста од 2,2%, од чега је реални раст издатака за личну потрошњу сектора домаћинстава 2,0%. Издаци за личну потрошњу државе имају реални раст од 3,7%, а издаци за колективну потрошњу раст од 2,7%.

 

Саопштење РЗС број 271 од 01. 10. 2018.

*Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

 


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима