ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
Измене Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору
9. oktobar 2017.

 

 

У „Службеном гласнику РС” број 89/2017 од 4. 10. 2017. године објављен је Правилник о изменама Правилника о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места, који је ступио на снагу 12. 10. 2017. године (у даљем тексту: Измена Правилника).

Да подсетимо, Правилником о облику и садржају знака забране пушења и знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, начину истицања тих знакова, обрасцу извештаја о повреди забране пушења, врсти потребних доказа о пушењу и начину на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и о обрасцу за наплату новчане казне на лицу места („Сл. гласник РС”, број 73/2010, 89/2017 – у даљем тексту: Правилник), уређују се: облик и садржај знака забране пушења (подаци, као и упозорења која се уносе у знак забране пушења), односно знака да је пушење дозвољено у одређеном простору; начин истицања тих знакова; образац извештаја о повреди забране пушења; врста потребних доказа о пушењу и начин на који се они прикупљају и на који се утврђује присуство дуванског дима у простору у коме је пушење забрањено, као и образац којим се наплаћује новчана казна на лицу места.

 

У Правилник су унете следеће новине:

 

1. Промене у садржају знака забране пушења

Према важећем члану 2. ст. 1. и 2. Правилника, знак који се користи за означавање затвореног радног и јавног простора, као и другог простора у коме је пушење забрањено, има облик правоугаоника формата А4 (210 мм х 297 мм), са кругом пречника 168 мм, косом траком (пречник круга) положеном под углом од 45 степени у односу на хоризонтални пречник круга и симболом упаљене цигарете димензија 105 мм х 14 мм, унутар круга, положеним испод косе траке под углом од 90 степени у односу на косу траку. На горњем полу знака, изнад круга, исписан је текст „ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ”.

Према новом ставу 3. у овом члану Правилника, на доњем полу знака, испод круга, у два реда је исписан текст „РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА”.

У складу са овом новином, досадашњи графички приказ знака забране пушења замењује се новим графичким приказом знака забране пушења (Прилог 1), који је одштампан уз Измену Правилника и чини њен саставни део

 

2. Промене у садржају знака да је пушење дозвољено у одређеном простору

Сходно иновираном члану 5. Правилника, знак који се користи за означавање простора у коме је пушење дозвољено, у складу са законом, има облик правоугаоника формата А4 (210 мм x 297 мм), са кругом пречника 168 мм и симболом упаљене цигарете димензије 105 мм x 14 мм, унутар круга. На горњем полу знака, изнад круга, исписан је текст „ДОЗВОЉЕНО ПУШЕЊЕ”. На доњем полу знака, испод круга, у два реда је исписан текст „РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА”. Текст који се исписује на горњем и доњем полу знака исписан је словима величине 9 мм, ћириличним писмом, односно другим језиком и писмом који су у службеној употреби у складу са прописима о службеној употреби језика и писама у Републици Србији. Унутрашњост круга и површина ван круга су црне боје; ивица круга је ширине 15 мм и црвене је боје; симбол упаљене цигарете је беле и црне боје (контуре цигарете и дуванског дима); слова знака су беле боје.

У складу са овом новином, досадашњи графички приказ знака да је пушење дозвољено замењује се новим графичким приказом знака да је пушење дозвољено (Прилог 2), који је одштампан уз Измену Правилника и чини њен саставни део. Нови знак је дат у прилогу овог чланка.

Као што је речено, Измене Правилника ступају на снагу 12. 10. 2017. године, па сви послодавци и други субјекти који су до сада имали обавезу истицања знака забране пушења, односно знака да је пушење дозвољено у одређеном простору, имају обавезу да досадашње знаке замене новим, утврђеним Изменама Правилника.

Графичке прилоге можете погледати у самом пропису, у оквиру електронског правног издања - Прописи.нет


PRIJAVA
приступ издањима