ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник града Врања", бр. 28/2017 од 14.11.2017. године
14. decembar 2017.

 

 

Одлука о изради Плана детаљне регулације регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода са припадајућим системом на територији  општине Владичин Хан
Одлука о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације индустријска зона, Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)
Изменe и допунe Плана детаљне регулације индустријска зона Владичин Хан (КО Лепеница, КО Сува Морава и КО Грамађе)
Одлукa о измени и допуни Одлуке о отуђењу, давању у закуп, прибављању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине Владичин Хан
Одлукa о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање на територији града Врања
Решење о измени Решења образовању Савета за управљање миграцијама и трајна решења за избегла и привремено расељена лица
Правилник о измени Правилника о звањима, занимањима и коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Градској управи града Врања
Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета града Врања
Одлука о утврђивању просечне тржишне цене квадратног метра непокретности на територији општине Босилеград за 2018. годину