ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Ниша", бр. 52/2018 од 7.6.2018. године
20. jun 2018.

 

Одлука о ребалансу буџета општине Дољевац за 2018. годину
Одлука о завршном рачуну буџета општине Дољевац за 2017. годину
Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите у општини Дољевац за период од 2018. - 2022. године са Стратегијом
Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда за територију општине Дољевац за 2018. годину
Друга измена Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац, у 2018. години
Одлука о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе
Одлука о измени Одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса МХЕ "Бисерка" снаге 400 kV са Rекреативно-туристичким центром "Топлички Бистрик"
Одлука о измени Одлуке о другим изменама и допунама Плана детаљне регулације Радно-пословне зоне на југоисточном делу "Петље" Дољевац
Одлука о измени Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације Комплекса - соларних електрана "Шајиновац 1", "Шајиновац 2" и "Шајиновац 3" на к.п. бр. 568/1 у К.О. Шајиновац, снага 3x999 kW
Одлука о обављању делатности зоохигијене


PRIJAVA
приступ издањима