IngPro
IngPro
Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу од 3,00%
12. jul 2018.

 

На седници од 12.7.2018. године, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике. Након овогодишњег минимума у априлу, инфлација се, очекивано, постепено креће ка циљу и у јуну је износила 2,3%. Кретање инфлације у границама циља требало би да се настави до краја периода пројекције, тј. у наредне две године дана. На таква очекивања указује и базна инфлација, која се у последња четири месеца креће на минимуму од око 0,8%, међугодишње. Такође, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде и даље су ниска и усидрена око циља од 3%, и за годину дана, и за две године дана унапред.

Извршни одбор је констатовао да се привредни раст убрзава, уз висок допринос инвестиција, које ће у наредном периоду подржавати диверсификован раст извозно оријентисаних области привреде. Раст инвестиција подржан је повољним условима финансирања и растом кредитне активности, као и приливом страних директних инвестиција, које више него у пуној мери покривају дефицит текућег рачуна платног биланса и доприносе његовом смањењу у средњем року.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због неизвесности на међународном робном и финансијском тржишту. Кретање светске цене нафте и даље је волатилно, иако се према фјучерсима очекује стабилизација до краја 2018, а затим и нешто нижи ниво до краја 2019. године. Због актуелног раста цена нафте очекује се и нешто виша инфлација у међународном окружењу. Такође, очекује се наставак нормализације монетарних политика водећих централних банака, Система федералних резерви САД и Европске централне банке, што би могло негативно да се одрази на токове капитала према земљама у успону. Поред тога, уз присутне геополитичке тензије, неизвесност постоји и по питању јачања трговинских тензија и могућих ефеката на раст светске економије и волатилност на робним и финансијским тржиштима. Ипак, Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући повољним макроекономским показатељима и изгледима за наредни период.

Према важећим прописима, висина референтне каматне стопе одређује:

1) затезну камату,

2) камату за неблаговремено плаћене јавне приходе, и

3) есконтну стопу Народне банке Србије.

У наредном тексту дати су подаци за наведене каматне стопе на бази референтне каматне стопе у току 2018. године.

1. Затезна камата

Према одредбама Закона о затезној камати („Сл. гласник РС“, број 119/2012), на износ дуга који гласи у динарима, стопа затезне камате утврђује се на годишњем нивоу, у висини референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за осам процентних поена (члан 3. Закона). На основу ове одредбе и непромењеног износа референтне каматне стопе од 3,00%, затезна камата је утврђена у висини од 11,00% (3,00 + 8,0). Кретање затезне камате у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа затезне камате у 2018. години (за дуг у динарима)

Период примене

Затезна камата

• на дуг који гласи на динаре •

од 1.1.2018. до 14.3. 2018.

11,50%

од 15.3.2018. до 12.4.2018.

11,25%

од 13.4.2018.

11,00%

 

2. Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе и есконтна стопа

Према члану 75. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002… 108/2016), камата за неблаговремено плаћене јавне приходе израчунава се тако што се референтна каматна стопа Народне банке Србије увећа за десет процентних поена.

Према Одлуци о висини есконтне стопе Народне банке Србије („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 17/2010 и 31/2010), есконтна стопа Народне банке Србије утврђује се у висини од 100% референтне каматне стопе НБС.

На основу ових одредаба и непромењене референтне каматне стопе од 3,00%, кретање поменутих каматних стопа у 2018. години дато је у наредној табели:

Преглед стопа референтне каматне стопе, камате за јавне приходе и есконтне стопе у 2018. години

Примењује се за период

Референтна каматна стопа

– на годишњем нивоу –

Камата за неблаговремено плаћене јавне приходе

(кол. 2 + 10 проц. поена)

– на годишњем нивоу –

Есконтна стопа НБС (100% референтне каматне стопе)

– на годишњем нивоу –

од 1.1.2018. до 13.3.2018.

3,50%

13,50%

3,50%

од 14.3.2018. до 11.4.2018.

3,25%

13,25%

3,25%

од 12.4.2018.

3,00%

13,00%

3,00%

 

Наредна седница Извршног одбора НБС на којој ће се одлучивати о референтној каматној стопи биће одржана 9. августа 2018. године.


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима