ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
''Службени лист града Крушевца", бр. 4/2018 од 23.3.2018.. године
21. maj 2018.

 

 

Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Крушевца
Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Крушевца
Одлука о начину спровођења јавне расправе и укључивања грађана у поступку доношења одлука, стратешких докумената и других аката града Крушевца
Одлука о подизању споменика кнегињи Милици у Крушевцу
Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Крушевца
Одлука о саставу и начину рада Градског штаба за ванредне ситуације града Крушевца
Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта за финансирање, управљање континуираним обављањем делатности снабдевања становништва лековима, помоћним лековитим средствима и медицинским средствима
Одлука о измени Одлуке о организацији Градске управе града Крушевца
Одлука о изменама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Крушевца
Одлука о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2018. годину
Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Крушевца за 2017. годину
Одлука о прихватању Препоруке Владе Републике Србије да се у поступку Плана реорганизације субјекта приватизације Холдинг компанија памучни комбинат YUMКO а.д. Врање потраживање града по основу уступљених јавних прихода са стањем на дан 31.03.2017. године у износу од 487.513,35 динара са каматом конвертује у трајни удео града у капиталу субјекта приватизације
План детаљне регулације "Спортско рекреативни центар-Расина" у Крушевцу
Измена Плана детаљне регулације "Трг костурница" измене целине Б, подцелина Б3
Решење о изменама Решења о одређивању назива нових, измени назива постојећих улица и тргова на подручју Генералног плана Крушевца
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације града Крушевца
Упутство о раду трезора града Крушевца
Правилник о условима за подношење и решавање захтева купца за обуставу испоруке топлотне енергије који је усвојен Одлуко НО ЈКП Градска топлана Крушевац под бр. 23/2 од 19.07.2017. године
Решење о повећању прихода и расхода буџета за 2018. годину
Решење о допуни Решења о техничком регулисању саобраћаја на подручју насељеног места Крушевац (ул. Краља Александра ујединитеља)


PRIJAVA
приступ издањима