ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист града Кикинде", бр. 5/2018 од 19.3.2018. године
23. mart 2018.

 

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу града Кикинде'', бр. 5/2018:


Одлука о изради Плана детаљне регулације обилазнице државног пута Iб реда број 13, око насеља Башаид
Одлука о изради Плана детаљне регулације обилазнице државних путева око града Кикинде - југозападна деоница
Одлука о измени оснивачког акта Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда" Кикинда
Одлука о пијацама
Одлука о измени Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
Одлука о изменама Одлуке о постављању киоска
Одлука о условима обављања комуналне делатности обезбеђења јавне расвете на територији града Кикинде
Одлука о утврђивању минималне висине износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграда на територији града Кикинде
Одлука о утврђивању износа накнаде за управљање у случају принудно постављеног професионалног управника на територији града Кикинде
Одлука о утврђивању минималне висине износа за текуће одржавање зграда на територији града Кикинде
Одлука о измени Одлуке о месној самоуправи
Одлука о прихватању иницијативе за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу горњи Дунав - леве притоке - Банатски водотоци
Стратегија управљања ризицима града Кикинде