ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист АПВ", бр. 19/2018 од 13.4.2018. годинe
20. april 2018.

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Сл. листу АПВ", бр. 19/2018:

Правилник за доделу подстицајних средстава путем конкурса за реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години
Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта на територији АП Војводине у 2018. години
Правилник о измени Правилника о додели подстицајних средстава путем конкурса за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта, односно привођење намени пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2018. години
Правилник о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање текућих расхода и издатака установама културе и других субјеката у култури које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана Аутономне покрајине Војводине


PRIJAVA
ISSN 1820-4880