ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист АПВ", бр. 23/2018 од 9.5.2018. годинe
18. maj 2018.

 

Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара "Окањ бара" и "Русанда"
Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању Покрајинског завода за заштиту природе
Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2018. години
Правилник о додели средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2018. години
Правилник о додели бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години
Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години
Правилник о додели бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години


PRIJAVA
приступ издањима