IngPro
IngPro
"Службени лист града Смедерева", бр. 4/2018 од 10.8.2018. године
5. oktobar 2018.

 

Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2018. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину
План детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи "Колари" - лево
Одлука о изменама и допуни Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедереву
Одлука о допунама Одлуке о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини града Смедерева
Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево
Одлука Надзорног одбора о измени Статута Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево
Правила о раду дистрибутивног система Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево
Правилник о изменама Правилника о финансирању, начину рада и условима за остваривање права на бесплатан оброк (Народна кухиња) на територији града Смедерева
Правилник о изменама и допунама Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева
Решење о давању сагласности на Ценовник услуга изношења и депоновања отпада Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево
Програм контроле квалитета воде са јавних чесама и купалишта на територији града Смедерева за 2018. годину
Пречишћен текст Статута Дома здравља "Смедерево" у Смедереву ("Службени лист града Смедерева", број 14/2012 и 11/2016)


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима