ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник РС" бр. 11/2018 од 9.2.2018. годинe
12. februar 2018.

 

 

Правилник о условима за привремено постављене вучнице и смањен обим радних захтева
Правилник о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе
Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2018. годину
Правилник о условима за изузеће, садржини захтева за изузеће и садржини акта за изузеће
Правилник о изменама и допуни Правилника о начину установљавања ловног подручја и ловишта, условима за спровођење ловног газдовања, поступку спровођења јавног огласа, поступку за давање и одузимање права на газдовање ловиштем, садржини уговора, утврђивању висине одговарајућих гаранција које је дужно да обезбеди правно лице пре закључивања уговора, као и условима и начину за давање ловног ревира у закуп
Правилник о измени Правилника о имунизацији и начину заштите лековима
Правилник о измени Правилника о програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести
Правилник о изменама и допунама Правилника о просторним и техничким условима за рад Агенције за запошљавање, условима стручне оспособљености запослених, програму, садржини и начину полагања испита за рад у запошљавању
Правилник о Пензионерској картици
Малопродајне цене дуванских прерађевина (British American Tobacco SEE д.о.о.; British American Tobacco Врање а.д.; ТДР д.о.о. број КИФ 18-06635;ТДР д.о.о. број КИФ 18-06636)