IngPro
IngPro
"Службени гласник РС" бр. 62/2018 од 10.8.2018. годинe
13. avgust 2018.

 

Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
Указ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Уганди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
Указ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Мађарској
Одлука о одређивању специјалног изасланика председника Републике
Уредба о изменама и допунама Уредбе о царински дозвољеном поступању с робом
Одлука о образовању Радне групе за реализацију пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – Државни пут првог реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац, у наставку државни пут првог реда број 19 Шабац–Лозница, и то за деоницу: Рума–Шабац–Лозница”
Одлука о изменама Одлуке о мрежи јавних средњих школа
Одлука о оснивању Средње стручне школе у Нишу и укидању Прве техничке школе „Милутин Миланковић” и Техничке школе „12. фебруар” у Нишу
Одлука о оснивању Средње стручне школе у Крагујевцу и укидању Политехничке школе и Друге техничке школе у Крагујевцу
Одлука о оснивању Средње школе у Кладову и укидању Средње школе „Свети Сава” и Техничке школе у Кладову
Одлука о оснивању Куршумлијско-подујевске гимназије у Куршумлији и укидању Гимназије у Куршумлији и Гимназије у Подујеву која обавља делатност ван седишта у Куршумлији
Одлука о оснивању Куршумлијско-подујевске економско-техничке школе у Куршумлији и укидању Економске школе у Куршумлији и Техничке школе „Ђура Ђаковић” у Подујеву која обавља делатност ван седишта у Куршумлији
Одлука о оснивању Средње школе у Новој Вароши и укидању Гимназије „Пиво Караматијевић” и Техничке школе у Новој Вароши
Одлука о оснивању Средње школе у Бабушници и укидању Гимназије „Вук Караџић” и Техничке школе у Бабушници
Одлука о измени Одлуке о оснивању Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
Одлука о образовању Радне групе за решавање имовинско-правних односа на непокретностима између правних субјеката који обављају пословне активности на комплексу Аеродрома „Никола Тесла” у Београду
Решења о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-2053/2018; 05 број 204-7564/2018; 05 број 204-7566/2018; 05 број 204-7647/2018; 05 број 204-7648/2018;, 05 број 204-7649/2018; 05 број 204-7650/2018; 05 број 204-7651/2018)
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Развојне агенције Србије за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада и финансијског пословања РП „Фелдспат” д.о.о. Бујановац за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-7630/2018-1)
Решења о утврђивању јавног интереса (05 број 465-7505/2018; 05 број 465-7508/2018; 05 број 465-7510/2018; 05 број 465-7513/2018; 05 број 465-7515/2018; 05 број 465-7517/2018; 05 број 465-7518/2018; 05 број 465-7520/2018)
Усклађени износи накнада из члана 32. став 3, члана 40. став 3, члана 45. став 1. тачка 4) и члана 54. став 3. Закона о дувану
Правилник о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза
Правилник о измени и допуни Правилника о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета
Одлука о изради Стратешке процене утицаја на животну средину Стратегије нискоугљеничног развоја са акционим планом
Решења о разврставању у дуван за жвакање и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 456-1/18; 02-33 број 456-2/18; 02-33 број 456-3/18; 02-33 број 456-4/18; 02-33 број 456-5/18; 02-33 број 456-6/18; 02-33 број 456-7/18; 02-33 број 456-8/18)
Решење о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 464-1/18)
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обрачуна ефективне каматне стопе и изгледу и садржини образаца који се уручују кориснику
Решења директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-0632/17-11; број 014-020-00-0051/17-11; број 014-020-00-0080/17-11)
Одлука о измени Одлуке о утврђивању цена резервисаних поштанских услуга у међународном поштанском саобраћају
Решења о именовању директора (Јавно комунално стамбено предузеће „Александровац”, Александровац; Јавно комунално предузеће „Варварин”, Варварин)


PRIJAVA
приступ издањима