ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник РС" бр. 29/2018 од 13.4.2018. годинe
13. april 2018.

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном гласнику РС'', бр. 29/2018:

Уредба о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2018. годину
Уредба о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „КРОВ 2018”
Уредба о издавању доплатне поштанске марке „НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА”
Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању Програма за решавање вишка запослених у поступку приватизације за 2015, 2016, 2017. и 2018. годину
Решења о постављењу, разрешењу: Министарство правде; Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања; Пореска управа; Управа за спречавање прања новца; Републички завод за статистику; Канцеларија за људска и мањинска права; Државни правобраниоц у седишту у Београду; Јавно предузеће „Службени гласник”
Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за склоништа за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Статута Гинеколошко-акушерске клинике „Народни фронт”
Решења о утврђивању јавног интереса (05 број 465-2932/2018; 05 број 465-2933/2018; 05 број 465-2935/2018; 05 број 465-3059/2018; 05 број 465-3171/2018; 05 број 465-3173/2018; 05 број 465-3240/2018; 05 број 465-3242/2018)
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-3478/2018)
Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње
Правилник о неаутоматским вагама
Правилник о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци
Правилник о изменама Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
Правилник о изменама и допунама Правилника о дозволама за обављање делатности промета, односно дозволама за коришћење нарочито опасних хемикалија
Решења о разрешењу јавног извршитеља (број 740-08-00250/2013-22; број 740-08-00404/2012-22; број 740-08-00462/2013-22; број 740-08-01762/2014-22)
Решење о разрешењу дужности судског вештака (број 740-05-005152/2010-03)
Решење о разврставању у цигарилосе и упису у Регистар о маркама дуванских производа (02-33 број 2243-1/18)
Решење Уставног суда РС број Уж-7806/2016 којим се одбацује уставна жалба П. „н.” а.д. и В. В. изјављена против решења Привредног апелационог суда Пж. 4896/16 од 29. јула 2016. године и Привредног суда у Лесковцу П. 558/13 од 16. маја 2016. године и издвојено мишљење судије
Одлука о измени Одлуке о случајевима и условима плаћања, наплаћивања, уплата и исплата у ефективном страном новцу
Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о банкама које се односе на давање прелиминарног одобрења, дозволе за рад банке и појединих сагласности и одобрења Народне банке Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке o спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке Србије
Одлука о изменама и допунама Одлуке о систему управљања у друштву за осигурање/реосигурање
Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на обављање послова посредовања у осигурању, односно заступања у осигурању
Одлука о изменама и допунама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о осигурању које се односе на издавање дозволе за обављање послова осигурања/реосигурања и појединих сагласности Народне банке Србије
Одлука о ближим условима и начину издавања појединих дозвола и сагласности друштву за управљање добровољним пензијским фондом
Решење о одузимању дозволе за пружање платних услуга платној институцији
Решење директора Агенције за борбу против корупције (број 014-07-00-0170/17-11)
Индекси
потрошачких цена за март 2018. године
Правилник о почетној обуци кандидата за јавне извршитеље
Правилник о поступању по захтеву извршног повериоца Комори јавних извршитеља за одређивање јавног извршитеља којем се подноси предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради намирења новчаног потраживања насталог из комуналних услуга и сродних делатности
Одлука о висини чланарине и надокнада за 2018. годину
Решење о почетку обављања јавнобележничке делатности (број I-1-2922/2018)

StyleSheet Link


PRIJAVA
ISSN 1820-4880