ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник РС" бр. 56/2018 од 18.7.2018. годинe
19. jul 2018.

 

Уредба о утврђивању Државног програма обнове објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите, оштећених или порушених услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
Уредба о утврђивању Државног програма обнове инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне самоуправе оштећене или порушене услед дејства поплава и града у мају и јуну 2018. године
Уредба о начину остваривања сигурносне заштите бродова, лука отворених за међународни саобраћај и објеката безбедности пловидбе на међународним водним путевима
Уредба о изменама и допунама Уредбе о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину
Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину и поступку продаје акција банака које су у власништву Републике Србије
Уредба о допунама Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке
Уредба о изменама и допунама Уредбе о мерилима за утврђивање приоритета за смештај лица којима је признато право на уточиште или додељена супсидијарна заштита и условима коришћења стамбеног простора за привремени смештај
Уредба о изменама и допунама Уредбе о начину укључивања у друштвени, културни и привредни живот лица којима је признато право на уточиште
Уредба о изменама и допунама Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
Одлука о измени и допунама Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2018. години
Одлука о измени и допуни Одлуке о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
Одлука о накнадама за рад председника и чланова Програмског савета и чланова сталних програмских комисија Националне академије за јавну управу
Одлука о измени Одлуке о образовању Радне групе за израду нацрта стратешког документа о развоју система јавног информисања у Републици Србији
Одлука о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Републике Вануату
Одлука о Јединственом кодексу шифара за уношење и шифрирање података у евиденцијама у области рада
Решења о постављењу, разрешењу, именовању, престанку рада и престанку дужности (Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Министарство привреде; Министарство за европске интеграције; Национална академија за јавну управу; Канцеларија Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином; Државно правобранилаштво; Јавно предузеће "Национални парк Ђердап"; Савет за праћење примене препорука механизама Уједињених нација за људска права; Радна група за стручну редактуру превода правних тековина Европске уније; Агенција за безбедност саобраћаја; Министарство финансија; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; Национална комисија за рачуноводство)
Решења о додели новчане награде за спортске резултате (05 број 661-6848/2018, 05 број 661-6841/2018, 05 број 661-6842/2018, 05 број 661-6843/2018, 05 број 661-6844/2018, 05 број 661-6845/2018, 05 број 661-6846/2018, 05 број 661-6847/2018, 05 број 661-6849/2018, 05 број 661-6850/2018, 05 број 661-6851/2018, 05 број 661-6852/2018, 05 број 661-6853/2018, 05 број 661-6854/2018)
Решење о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2018. годину
Решење о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа "Електропривреда Србије", Београд за 2016. годину
Решење о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Тунис у Републици Србији
Правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета
Правилник о посебним елементима, односно критеријумима за процену ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области шумарства и ловства
Правилник о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области шумарства и ловства
Правилник о изменама и допунама Правилника о квалитету жита, млинских и пекарских производа и тестенина
Одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/837
Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2018/838
Одлука о изради Стратешке процене утицаја Акционог плана за реализацију Стратегије управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године на животну средину
Решење о именовању јавног извршитеља
Одлука Уставног суда РС, којом се утврђује да одредба члана 25. став 1. у делу који гласи: "12, 13, 14. и 20." Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист града Лознице", бр. 6/09, 3/11, 4/13, 2/14 и 1/15) није у сагласности са законом, број IУо-87/2017
Одлука о избору судије на сталну судијску функцију
Правилник о изменама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја
Наредба о измени Наредбе о времену отворености аеродрома за одвијање јавног авио-превоза
Малопродајне цене дуванских прерађевина, "Imperial Tobacco SCG" д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина, "Imperial Tobacco SCG" д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина, ТДР д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина, British American Tobacco Врање а.д.
Малопродајне цене дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд
Малопродајне цене дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Малопродајне цене дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента
Решења о именовању (Јавно комунално предузеће за одржавање чистоће и пијаца "Комуналац", Чачак; Јавно предузеће за обезбеђивање јавне расвете "Расвета Варварин", Варварин)


PRIJAVA
приступ издањима