ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени гласник РС" бр. 38/2018 од 18.5.2018. годинe
21. maj 2018.

 

Одлука о образовању Комисије за истрагу последица НАТО бомбардовања 1999. године по здравље грађана Србије, као и утицај на животну средину, са посебним освртом на последице које је оставила употреба пројектила са осиромашеним уранијумом
Одлука о давању сагласности на Финансијски план Агенције за енергетику Републике Србије за 2018. годину
Одлука о изменама Одлуке о утврђивању састава сталних делегација Народне скупштине Републике Србије у међународним парламентарним институцијама
Одлука о измени Одлуке о утврђивању састава Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање
Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2 х 400 kV Бајина Башта - Обреновац
Одлука о стицању статуса института од националног значаја
Одлука о измени Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за склоништа Београд - Нови Београд са Законом о јавним предузећима
Одлука председника Владе 01 број 035-00-00019/2018-01
Решења о постављењу, престанку дужности, именовању, разрешењу (Министарство рударства и енергетике; Министарство просвете, науке и технолошког развоја; Управа за заједничке послове републичких органа; Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом; Министарство финансија)
Решења о пријему у држављанство Републике Србије (05 број 204-2051/2018, 05 број 204-4584/2018)
Решење о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Годишњи финансијски извештај - Завршни рачун - Агенције за вођење спорова у поступку приватизације за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Акредитационог тела Србије за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски извештај Института за стандардизацију Србије за 2017. годину
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Института за ортопедско-хируршке болести "Бањица"
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Зрењанина, Република Србија и града Бијељине, Република Српска, Босна и Херцеговина
Решење о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Параћин, Република Србија и општине Штип, Република Македонија
Решење о давању претходне сагласности да пословно име огранка страног привредног друштва садржи назив "Serbia"
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве (05 број 401-4481/2018, 05 број 401-4484/2018, 05 број 401-4583/2018)
Решења о утврђивању јавног интереса (05 број 465-4412/2018, 05 број 465-4417/2018)
Решење о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
Исправка Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка "Тара"
Правилник о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада
Правилник о изменама Правилника о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на доходак грађана који се плаћа по решењу
Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области наоружања и војне опреме за 2016. годину
Годишњи извештај о реализацији послова извоза, увоза, пружања брокерских услуга и техничке помоћи у области робе двоструке намене за 2016. годину
Одлука Уставног суда РС број Уж-3312/2016, којом се одбија као неоснована уставна жалба С. П. изјављена против пресуде Вишег суда у Крушевцу Кж1. 15/16 од 4. марта 2016. године
Одлука о изменама Одлуке о обрасцима и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за банке
Правилник о издавању картографских публикација
Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину
Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2017. годину
Колективни уговор о изменама и допунама Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за Електропривреду Србије
Малопродајне цене дуванских прерађевина, "Велетабак" д.о.о. Нови Сад


PRIJAVA
приступ издањима