IngPro
IngPro
Важно обавештење за све привредне субјекте код којих се спроводи пореска контрола
11. maj 2018.

 

 

У Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре уписано је 30.000 нових мера донетих у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

У складу са чл. 29. Закона о пореском поступку, АПР не може да усвоји регистрационе пријаве за брисање и упис промене података у регистар све док Пореска управа не пошаље обавештење о завршетку пореске контроле или враћању одузетог ПИБ-а привредном субјекту који је, по неком од наведених основа, уписан у ову евиденцију.

На сајту АПР-а може се извршити претрага привредних субјеката у Централној евиденцији привремених ограничења права лица регистрованих у АПР-у, преко  овог линка: https://crp.apr.gov.rs/eregistrationportal/Public/Manage/ActiveRestrictions.

Агенција електронским путем обавештава Пореску управу о извршеном упису у Регистар привредних субјеката података о оснивању, повезивању и престанку привредног субјекта, статусним и променама облика организовања субјекта, стечајним поступцима, као и других података од значаја за правни промет. Осим тога, АПР шаље Пореској управи и податке о промени оснивача, облика организовања, назива, делатности, висине основног улога и места седишта, као и о другим променама од значаја за утврђивање пореза, прописаним чланом 29. Закона о пореском поступку.

Привредни субјекат, с друге стране, не може да се брише из регистра нити може да региструје статусне и друге промене у периоду од добијања обавештења Пореске управе да ће се код привредног субјекта вршити пореска контрола, укључујући и радње Пореске полиције у циљу откривања пореских кривичних дела, до добијања обавештења да је пореска контрола завршена, односно да је Пореска полиција завршила своје радње.

Једино што Агенција за привредне регистре може да врши и у периоду пореске контроле и у случају привременог одузимања ПИБ-а јесте промена података о пословођи код предузетника.

Тек након што Пореска управа обавести Агенцију за привредне регистре да је у привредном субјекту завршена контрола или враћен привремено одузети ПИБ, може се покренути процедура брисања или промене података у регистру.

 

Извор: сајт АПР


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима