ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 36/2018 од 31.5.2018. године
18. jun 2018.

 

Одлука о измјенама и допуни Одлуке о оснивању Партнерског савјета за регионални развој
Одлука о измјенама и допуни Одлуке о додатку на основну зараду за обављање послова на одређеним радним мјестима
Одлука о висини накнаде за издавање лиценци и дозвола у друмском саобраћају
Правилник о врстама, минимално-техничким условима и категоризацији угоститељских објеката
Правилник о начину вођења евиденције о хемикалијама и издатим дозволама за обављање слободног промета опасних хемикалија
Правилник о измјенама Правилника о условима за добијање, одржавање, суспензију и одузимање здравственог статуса говеда и свиња на туберкулозу, бруцелозу и ензоотску леукозу
Правилник о минималном квалитету жита, млинских и пекарских производа од жита и тјестенина
Правилник о начину вођења регистра газдинстава кока носиља
Одлука Уставног суда ЦГ У-III бр. 96/16, којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. I П. бр. 157/15, од 1. децембра 2015. године и предмет враћа том суду на поновни поступак
Одлука Уставног суда ЦГ У-III бр. 113/18, којом се усваја уставна жалба и утврђује да су рјешењем Апелационог суда Црне Горе, Уж-Квж. бр. 5/17, од 6. децембра 2017. године, подноситељки уставне жалбе повријеђена права из члана 29 ст. 1, 2, и 3, члана 30 ст. 2 и 4 Устава Црне Горе и члана 5 став 1 тач. а и ф и члана 5 став 2 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода
Одлука Уставног суда ЦГ Уж-III бр. 745/15, којом се усваја уставна жалба и утврђује се да је пресудама Вишег суда у Подгорици, Кс. бр. 13/12, од 10. јула 2014. године и Апелационог суда Црне Горе, Кжс. бр. 12/15, од 14. маја 2015. године, повријеђено право подносиоца уставне жалбе, зајемчено одредбама члана 32. Устава и члана 6. став 1. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода и обавезује се Држава Црна Гора да подносиоцу, у року од 3 (три) мјесеца, од дана објављивања ове Одлуке, исплати износ од 500,00 €, на име правичног задовољења, због повреде права на правично суђење
Статут Љекарске коморе Црне Горе
Правилник о поступку издавања, обнављања, односно одузимања лиценце за рад доктора медицине
Рјешења о престанку мандата, одређивању, разрјешењу, именовању (Министарство одрживог развоја и туризма; Јавна установа Народни музеј Црне Горе; Влада)
Рјешења о престанку својства сталних судских тумача

PRIJAVA
приступ издањима