ISO 9001:2008
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 22/2018 од 11.4.2018. године
20. april 2018.

 

У наставку погледајте прописе објављене у ''Службеном листу ЦГ'', бр. 22/2018:

Уредба о информисању потрошача о храни
Одлука о допуни Одлуке о висини накнаде за полагање испита за стицање звања и овлашћења о посебној оспособљености чланова посаде брода и јахте
Одлука о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на Преговарачко поглавље 14 - Саобраћајна политика
Одлука о образовању Радне групе за припрему и вођење преговора о приступању Црне Горе Европској унији за област правне тековине Европске уније која се односи на Преговарачко поглавље 21 - Транс-европске мреже
Одлука о измјени Одлуке о образовању Комисије за надзор и координацију спровођења Стратегије информационо-комуникационих технологија правосуђа 2016-2020. године и реализацију Акционог плана за њено спровођење
Правилник о измјенама Правилника о примјени Закона о акцизама
Правилник о обрасцу лиценце за обављање туристичке дјелатности - туристичка агенција
Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције закључених уговора о туристичком путовању и организовању излета
Правилник о начину уписа и вођењу централног регистра регистрованих односно одобрених објеката за производњу, прераду и дистрибуцију хране за животиње
Правилник о начину вођења регистра заштићених ознака поријекла и географских ознака вина и других производа од грожђа
Правилник о ближим условима, начину избора и другим питањима од значаја за избор професионалног војног лица за образовање или усавршавање и стипендисте
Правилник о начину превођења професионалног војног лица и произвођења лица у служби у Војсци Црне Горе
Рјешење о повреди конкуренције, број: 02-УПI-11/129-16, од 23.03.2018. године
Статут Инжењерске коморе Црне Горе
Одлука о измјенама и допунама Статута Стоматолошке коморе Црне Горе
Кодекс стоматолошке здравствене етике
Рјешења о престанку мандата, одређивању, именовању (Министарство финансија; Министарство пољопривреде и руралног развоја; Управа за спрјечавање прања новца и финансирања тероризма; Министарство јавне управе)
Одлука о именовању јавног извршитеља
Рјешења о престанку својства сталних судских тумача
Исправка Рјешења о постављењу судског вјештака
Исправка Одлуке о измјенама и допунама Статута НВО Организација за заштиту права аутора Црне Горе ПАМ ЦГ


PRIJAVA
ISSN 1820-4880