PROPISI.NET | "Службени лист ЦГ", бр. 53/2018 од 31.7.2018. годин
IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 53/2018 од 31.7.2018. године
14. avgust 2018.

 

Одлука о измјени Одлуке о образовању Савјета за НАТО
Правилник о начину објављивања информација у отвореном формату
Правилник о начину оцјењивања усаглашености квалификованих средстава за израду електронских потписа и електронских печата и садржају листе цертификованих квалификованих средстава за израду електронских потписа и електронских печата
Правилник о начину спровођења верификације и начину вршења услуге чувања квалификованог електронског потписа и квалификованог електронског печата
Правилник о ближим захтјевима које мора да испуњава квалификована услуга електронске препоручене доставе
Правилник о ближим условима које мора да испуњава квалификовани давалац услуга цертификовања
Правилник о садржини и начину вођења евиденције давалаца услуга цертификовања и регистра квалификованих давалаца услуга цертификовања
Правилник о мјерама и активностима за заштиту цертификата за електронски потпис и електронски печат
Правилник о минималним техничким стандардима и пратећим процедурама у односу на које се одређује степен сигурности система електронске идентификације
Правилник о оквиру за интероперабилност система електронске идентификације
Правилник о најнижем износу осигурања ризика од одговорности за штете које настану пружањем услуга цертификовања
Правилник о начину и поступку сачињавања листе лица за вођење дисциплинског поступка за лакшу повреду службене дужности државног службеника и намјештеника
Правилник о правилима боравка и кућном реду у Прихватилишту за странце
Правилник о измјени и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила
Правилник о начину престанка службе у Војсци Црне Горе професионалном војном лицу и лицу у резервном саставу Војске Црне Горе
Правилник о ближем начину и поступку спровођења андрагошког оспособљавања
Допуне Пословника Судског савјета
Одлука Европског суда за људска права, Представка бр. 32655/11, Јасавић против Црне Горе
Одлука Европског суда за људска права, Представка бр. 24387/10, Жељко Ивановић и ДОО DAILY PRESS против Црне Горе


PRIJAVA
приступ издањима