IngPro
IngPro
"Службени лист ЦГ", бр. 61/2018 од 14.9.2018. године
21. septembar 2018.

 

Правилник о обрасцима захтјева и дозвола за вршење спољне трговине робом и услугама које могу да се користе за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, понижавајуће или нељудско поступање и кажњавање

Правилник о измјени Правилника о примјени Закона о акцизама

Правилник о ближим условима за складиштење и мјерама за безбједно чување, односно употребу опасних хемикалија

Рјешење о издавању лиценце Приватној установи "Едукативни центар Монтенесофт", Подгорица

Рјешење о издавању лиценце Приватној установи "Едукативни центар Елоксир плус", Беране

Рјешење о издавању лиценце приватној предшколској установи "The Dodo", Подгорица

Рјешење о издавању лиценце Приватној установи "Црногорски едукативни центар", Подгорица

Правилник о допуни Правилника о идентификацији и начину вођења регистара газдинстава оваца и коза и електронске базе података

Правилник о листи страних и локално неприсутних врста риба и других водених организама у аквакултури

Правилник о обрасцу дозволе и садржини регистра дозвола за аквакултуру

Правилник о ближем садржају конзерваторског пројекта за спровођење конзерваторских мјера на културном добру

Одлука Уставног суда ЦГ Уж-III бр. 125/15, којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Вијећа за прекршаје Црне Горе, Пжп. бр. 1610/14-4, од 25. новембра 2014. године и предмет враћа Вишем суду за прекршаје Црне Горе, на поновни поступак и одлучивање

Одлука Уставног суда ЦГ У-III бр. 172/16, којом се усваја уставна жалба и укида пресуда Врховног суда Црне Горе, Рев. бр. 1231/15, од 16. децембра 2015. године и предмет враћа Врховном суду Црне Горе, на поновни поступак

Одлука Уставног суда ЦГ Уж-III бр. 640/15, којом се усваја уставна жалба и укида рјешење Вишег суда у Подгорици, Гж. бр. 1906/15-06, од 5. маја 2015. године и предмет враћа Вишем суду у Подгорици, на поновни поступак

Рјешење о одузимању дозволе за обављање послова посредовања у осигурању

Правилник о измјенама и допунама Правилника о висини, начину утврђивања и плаћања накнада но основу издатих одобрења за пружање аудиовизуелних медијских услуга

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о провјери подобности и аутентичности и враћању у оптицај еуро новчаница и кованог новца

Одлука о измјенама Одлуке о поступању са сумњивим примјерцима еуро новчаница и кованог новца и другим активностима за заштиту еура од фалсификовања

Одлука о репродукцији новчаница

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о медаљама и жетонима сличним кованицама еура

Грански колективни уговор о измјени Гранског колективног уговора за телекомуникације

Рјешења о постављењу, разрјешењу и именовању (Влада Црне Горе; Јавна установа Црногорско народно позориште; Агенција за контролу обезбјеђење квалитета високог образовања; Савјет за реформу јавне управе)

Рјешења о постављењу тумача и Рјешења о престанку својства сталног судског тумача

Одлуке о престанку обављања извршитељске дјелатности

Рјешења о постављењу судског вјештака


PRIJAVA
ISSN 1820-4880
приступ издањима